سیاسی

احضار استاندارانی که در تخلفات انتخاباتی نقش داشتند به دادگاه

احضار استاندارانی که در تخلفات انتخاباتی نقش داشتند به دادگاه

جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران بااشاره به رسیدگی به جرائم انتخاباتی: هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع، نسبت به دو نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر شده است ادامه مطلب

ادامه مطلب